Per mitjà del present text s'informa els usuaris d'aquesta web de les condicions generals que regixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part dels usuaris l'acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'orde públic. L'usuari s'obliga a indemnitzar a Cavaletti per qualsevol dany o perjudicis que pogués ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint la legalitat vigent.

També s'informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s'ofereixen en aquesta web.

Cavaletti es reserva el dret de modificar les condicions legals que s'exposen en aquest document sense previ avís.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat


Aquesta web i el seu contingut és propietat de Cavaletti, entitat editora i propietària de la mateixa. Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

Cavaletti es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. L'entitat declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d'aquesta web i dels serveis que s'ofereixen en ella.

Les persones o empreses que remeten qualsevol tipus d'informació a Cavaletti es comprometen que la mateixa sigui versemblant i que no vulneri cap dret de tercers ni la legalitat vigent. Si vostè creu que algun contingut i/o informació d'aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti a contactar amb nosaltres:

Cavaletti
C/ La Riera, 53-B
08440 Cardedeu (Barcelona)
info@cavaletti.cat

Les condicions generals exposades en este document es regixen per la llei espanyola.

Política de protecció de dades personals

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis oferits a www.cavaletti.cat, respectant sempre la legislació espanyola sobre protecció de les dades. Aquesta informació és rebuda per Cavaletti i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses o entitats.

Ocasionalment, Cavaletti pot enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web o en alguna altra web de l'entitat, així com tant de serveis propis que oferim. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a info@cavaletti.cat

La informació personal demanada dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de Cavaletti, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se (Cavaletti) el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats a Cavaletti, per mitjà de comunicació escrita dirigida a l'entitat

Cavaletti
C/ La Riera, 53-B
08440 Cardedeu (Barcelona)
info@cavaletti.cat